PSLV Full Form in Gujarati: PSLVનું ગુજરાતીમાં પૂર્ણ રૂપ છે

PSLV Full Form in Gujarati language

PSLVનું ગુજરાતીમાં પૂર્ણ રૂપ “પોલાર સૅટેલાઇટ લૉન્ચ વહીવટ” છે.